SENT co to jest?

System SENT to rozwiązanie w dziedzinie usług spedycyjnych, które obowiązuje od 2017 roku i pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych. Sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć.

Co to jest System Sent

Co to jest sent?

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, to system monitorowania drogowego, który służy przede wszystkim do śledzenia tzw. towarów wrażliwych, do których zaliczamy np. paliwa opałowe, biodiesel, oleje smarowe czy skażone alkohole. Podstawę prawną SENT stanowi Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 104). System ten utworzyło Ministerstwo Finansów i dostępny jest on na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Podmioty, które mają obowiązek zgłaszania transportowanych towarów wrażliwych w systemie SENT to między innymi: dostawcy, przewoźnicy oraz nabywcy. W wyniku tego każda firma spedycyjna czy transportowa, która odpowiada za przewóz towarów wrażliwych, musi zgłosić ten fakt do rejestru. Niewywiązanie się z obowiązków może skutkować grzywną nawet do 20 tys. złotych.

System SENT – jak uzyskać dostęp?

Dostęp do systemu SENT można uzyskać za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu należy założyć konto na PUESC (takie konto może założyć tylko jedna osoba fizyczna).

Jak przebiega zgłoszenie w ramach systemu SENT?

W pierwszej kolejności podmiot wysyłający ma obowiązek zgłosić zamiar przewozu towaru wrażliwego, co wiąże się z wypełnieniem stosownego formularza. Po jego wysłaniu wygenerowany zostaje numer SENT oraz 3 klucze uwierzytelniające – dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.

Następnie przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszeń – musi podać swoje dane, numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę dostarczenia towarów. Transport może się rozpocząć dopiero po uzyskaniu potwierdzenia.

Na koniec podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru – powinien to wykonać nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru.

Co zaliczamy do towarów wrażliwych?

Towary wrażliwe to między innymi:

 • benzyny, oleje, paliwa opałowe i silnikowe, biodiesel,
 • smary, spoiwa, rozpuszczalniki, preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych,
 • susz tytoniowy, taśmy formujące i bibułki papierosowe,
 • alkohol etylowy skażony i nieskażony
 • oleje roślinne, tłuszcze roślinne i ich frakcje,
 • kwasy polikarboksylowe,
 • dodatki zwiększające lepkość,
 • produkty lecznicze i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności towaru na terenie kraju,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Co ważne – towary wrażliwe objęte są koniecznością monitorowania przewozu drogowego wyłącznie wtedy, gdy ilości przewożonego towaru przekraczają limity, które zostały określone w ustawie. 

Warto też mieć na uwadze, że 12 stycznia 2024 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia, która reguluje system monitorowania transportu drogowego. Systemem SENT objęty został przewóz 11 rodzajów odpadów – chodzi tu o odpady, których całkowita masa/objętość brutto przesyłki jest równa lub powyżej 1000 kg/1000 l. Mowa tutaj przede wszystkim o odpadach farb i lakierów, które zawierają w sobie rozpuszczalniki lub inne szkodliwe substancje, zmywacze farb lub lakierów, odpady farb drukarskich i inne.

Sent - co to jest?

Co podlega monitorowaniu w ramach systemu SENT?

Zastanawiasz się, jakie czynności podlegają monitorowaniu? Monitorowanie w systemie SENT obejmuje:

 • transporty związane z dostawami krajowymi,
 • transporty dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem rozpoczynające się na terytorium kraju,
 • przemieszczenia dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz importem zaczynające się w państwie członkowskim UE lub na terytorium państwa trzeciego,
 • przemieszczenia przez terytorium kraju zaczynające się w jednym państwie członkowskim UE a kończące się w innym państwie członkowskim lub trzecim.

Szczegółowe informacje związane z przewozem towarów wrażliwych wskazane są w ustawie przewozowej.

Co nie wymaga monitorowania?

W systemie monitorowania towarów wrażliwych nie wymagają dokonywania zgłoszeń:

 • przesyłki przewożone przez operatorów pocztowych,
 • przesyłki, które podlegają procedurom celnym tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania i wywozu,
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS,
 • przewóz towarów środkami transportu należącymi do organów państwowych (policja, ABW, straż graniczna).

Sprawdź również